شرکت کلوت ونداد کارمانیا در سال 1400 و با شعار حفظ و احیای سوغات استان کرمان وارد بازار صنایع غذایی و بسته بندی شد.

 

افزودن یک شیرینی 100% ارگانیک و سلامت به سبد غذایی خانواده های ایرانی هدف اصلی مجموعه کلوت بوده و بر همین اساس بسته بندی کردن شیرینی های کرمان که عمدتا دارای قند طبیعی خرما همچنین دانه های گیاهی مغذی در دستور کار قرار گرفت.